PRINCESSES DA DOOP DERP BLARP NAR - DIRECTOR / DIT / DIALECT COACH

CROUPLES DERP BLARK BLARD NAR NAR - DIRECTOR / EDITOR / FIRST ASSISTANT MAKE UP

BREAD DERP CLUB DA DERP DOOP - DIRECTOR / PRODUCER / ON SET MEDIC

SCOTT DERP-DURP-DERP -  WRITER / DIRECTOR / FIRST AD / FIRST AC / CATERER

JERSEY SHORE DERP DERP - WRITER / DIRECTOR / PRODUCER / EDITOR / KEY GRIP  

REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS DERP DURP DUUURR - WRITER / DIRECTOR / ACTOR / GAFFER